jueves, 4 de octubre de 2007

Acta del 27.09.07

ACTA DE LA COMISSIÓ DE BENESTAR SOCIAL I SALUT DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

A la Sala de Comissions de l’ Ajuntament de Torredembarra, essent les 20 hores del dia 27 de setembre de 2007, es reuneix la Comissió de Benestar Social i Salut del Consell Municipal de Sostenibilitat, que queda constituïda així:
Presideix la reunió Elisenda Forés com a vicepresidenta accidental de la Comissió de Benestar Social i Salut.
Assisteixen: Agnès Llorach, Montse Orpinell, Silvestre Morros, Joan Palau, Carme Mas, Agustín Salvador i Miriam Colina que fa de secretària accidental
Excusen l’absència: Blanca Cogul, Rosa Castro, Júlia Ramon Puig.

ORDRE DEL DIA
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 24 d’abril de 2007 i del 18 de juny de 2007.
S’aprova l’acta de la sessió del 24 d’abril i la del 18 de juny de 2007 sense esmenes

2. Presentació de la Regidora de Benestar Social i Sanitat.
Es presenta la regidora de Benestar Social i Sanitat a la comissió i els membres de la comissió es presenten a la regidora. La regidora informa que també porta polítiques d’igualtat de la dona. Manifesta la importància del CMST com a òrgan consultiu i es compromet a consensuar els seus projectes amb aquest òrgan consultor. Manifesta la seva receptivitat a escoltar les propostes del consell i vol que això consti en l’acta.
Demana l’opinió dels i les presents sobre el funcionament de la comissió durant aquests darrers dos anys. Se li comenta que el CMST va col·laborar amb la Fundació Vicens Ferrer en l’organització de les seves jornades i creuen que algunes de les propostes segueixen vigents i encara es poden aconseguir. Després d’anunciar la baixa de Núria Parés, Montse Orpinell, actuant de portaveu de la comissió, explica que gran part del desencís ve d’un projecte que es va plantejar en els inicis de funcionament d’aquesta comissió, de fer formació de persones sense feina, majoritàriament dones immigrants que ja la duen a terme sense aquesta formació, per ajut a persones grans, sent coneixedors que aquest projecte es desenvolupava a Valls. Es va dur a terme un desplaçament a Valls per contactar amb els tècnics que desenvolupaven aquest projecte i fou llavors que es va veure la necessitat de tenir una persona amb categoria de tècnica per elaborar els projectes de benestar social. Les persones tècniques són, generalment, treballadores socials, i això es demanava. Es va aprovar la moció dins el plenari del Consell i l’ajuntament va informar que la plaça estava contemplada en la nova RLT. Des de llavors, però, no s’ha fet res al respecte.

La regidora informa que té, únicament, una auxiliar administrativa per a temes de sanitat i una tècnica que treballa amb una subvenció fins a finals de desembre, fins que surti la seva plaça a concurs. També hi ha una persona treballant en immigració. La regidora ha demanat a l’equip de govern poder comptar amb una auxiliar administrativa per a benestar social i una altra per polítiques d’igualtat. Demana, també, que la comissió li suggereixi quina plantilla de personal hauria de tenir la regidoria. Es compromet a obtenir informació sobre la RLT.

Informa que està treballant projectes en l’àmbit de la gent gran i en polítiques d’igualtat. Informa, també, que aquest proper dissabte té una reunió amb l’ACM, per conèixer com es treballa aquesta àrea en altres municipis les àrees de Benestar social i de Sanitat.

També se li ha proposat des de l’equip de govern, i està pensant si accepta o no, participar en l’elaboració de les bases del concurs de les vivendes de protecció oficial, per determinar quin ha de ser el perfil dels aspirants. Posa com un exemple considerar les famílies monoparentals.

La comissió considera que la regidoria hauria de tenir competències en temes de salut, concepte més lligat a la prevenció que el de Sanitat, que va més lligat a la cura.

La regidora informa que està cercant informació sobre el renting d’un microbus. Ha calculat les despeses, afegint els costos del personal i s’ha pensat en cercar el patrocini d’empreses locals per posar-lo en funcionament. Serviria per al desplaçament de la gent gran. La comissió comenta que havia fet una proposta similar en el procés de pressupostos participatius de l’any passat, proposta que es va rebutjar en demanar una “flota” de microbusos. En aquest cas seria gratuït per a l’Ajuntament i, per tant, no caldria incloure-ho en els pressupostos.

La comissió proposa realitzar en una propera reunió una pluja d’idees per fer un pla d’actuació i prioritzar tot allò que es pugui dur a terme. Per exemple, es recorda que la Fundació Pere Badia té una sala polivalent que es podria emprar públicament. La comissió ho va proposar, també, en el procés de pressupostos participatius de l’any passat. Es comenta que es podria, també, cercar l’ús del Pavelló per a projectes de Benestar Social i Sanitat. Per exemple, una concentració de gent gran en motiu d’un dia especial per aquest col·lectiu o les trobades anuals que organitza el consell comarcal de gent gran a l’any.

La comissió també proposa reparar els edificis on es desenvolupen tasques dependents de la regidoria, com el Patronat Antoni Roig.

La regidora informa de les visites que ha fet a la protectora d’animals, manifestant que les instal·lacions són dignes. Informa que es recullen de l’ordre de 200 gossos l’any, s’esterilitzen, vacunen i se’ls instal·la un microxip. Cada animal costa uns 300 euros- els gats 150 euros. Se’ls subvencionava des de l’Ajuntament amb 12000 euros l’any i s’ha constatat que no es poden cobrir els costos. S’està treballant un concurs negociat per uns 25000 euros. Ha demanat una reunió amb la conselleria per sol·licitar ajut de la Generalitat. Una de les condicions incloses en el plec de condicions tècniques de l’esmentat contracte negociat és la proximitat al municipi. La comissió proposa incorporar en el plec una campanya ciutadana per esterilització dels animals i demanar la col·laboració dels mitjans informatius locals com la ràdio. La regidora informa que ja ha tingut contactes amb els veterinaris locals per a promocionar la instal·lació dels microxips i el cens dels animals i, a més, demanar la col·laboració de la policia local, ja que aquest aspecte està contemplat en la llei. Caldria incorporar algun ajut, especialment per a la gent amb pocs recursos econòmics. També es proposa des de la comissió una campanya d’adopcions d’animals.

La comissió proposa, també, abordar la problemàtica de les drogues i l’esbarjo dels joves. S’informa que des de Joventut s’està elaborant un programa d’activitats per a joves. Es vol fer tallers formatius, sobre drogues, anorèxia i sexualitat per exemple, combinant-ho amb activitats d’skate, djs, etc.

3. Nomenament del/la president/-a de la Comissió.
La comissió designa la Júlia Ramon com a presidenta per unanimitat. Queda pendent la designació de la seva acceptació, atenent que no hi és present.

4. Designació dels representants a la Comissió Permanent.
La comissió designa com a representants de la comissió a la comissió permanent a l’Agustin Salvador i la Blanca Cogul

5. Donar compte de les peticions de la Comissió i informació sobre la web del CMST.
S’informa de la web específica del CMST, que té informació de cadascuna de les comissions. Funciona en forma de blog per poder posar comentaris i proposar punts de l’ordre del dia i té penjades les actes de totes les comissions del 2007 i unes fitxes explicatives de les preguntes i precs que es fan a cada reunió. En cada reunió, però, es donaran comptes oralment d’aquestes respostes.

6. Calendari i Ordre del Dia de les properes reunions.
Es proposa treballar el tema de la gent gran i formació de gent a l’atur. També caldria aportar idees sobre com organitzar la regidoria.

S’hauria de prendre una decisió sobre si s’ha de treballar en l’elaboració de les bases del concurs de les vivendes de protecció oficial, per determinar quin és el perfil dels aspirants. La regidora aportarà informació sobre altres municipis per acabar de prendre la decisió. Es proposa per a la reunió del mes d’octubre.

S’informa de l’AG 21, els indicadors de l’àmbit, els tríptics que es repartiran i de la trobada solar que tindrà lloc aquest dissabte.

7. Precs i preguntes
Es demana un balanç de la comissió per avaluar el que s’ha aconseguit de les propostes fetes la passada legislatura.

I sense més temes per tractar, s’aixeca la reunió a les 22 hores.

La presidenta accidental //La secretària accidental
Elisenda Forés //Míriam Colina