miércoles, 28 de noviembre de 2007

Acta del 25.10.07

ACTA DE LA COMISSIÓ DE BENESTAR SOCIAL I SALUT DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

A la Sala de Comissions de l’ Ajuntament de Torredembarra, essent les 20 hores del dia 25 d’octubre de 2007, es reuneix la Comissió de Benestar Social i Salut del Consell Municipal de Sostenibilitat, que queda constituïda així:

Presideix la reunió Júlia Ramon, presidenta de la Comissió de Benestar Social i Salut.
Assisteixen: Blanca Cogul, Anna Muñoz, Maria Bozo, Agustin Salvador, Joan Palau, Montse Orpinell, Míriam Colina, Silvestre Morros i Eli Forés que fa de secretària.
Excusen l’absència: Marta Fontaneda.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 27 de setembre de 2007.
S’ajorna l’aprovació de l’acta perquè la regidora ha manifestat que volia introduir algunes correccions en la seva intervenció.

2. Informació de la Comissió Permanent.
S’informa que es va debatre una moció que havia presentat la comissió de medi litoral a la permanent per tal la tramités al ple de l’Ajuntament, en relació a la votació que havia de tenir lloc al Parlament sobre Muntanyans II, però com la votació al Parlament, objecte de la Moció es va produir abans que el plenari de l’ajuntament, es va executar el mandat de la comissió en nom del CMST.

3. Proposta d’articles pel proper Butlletí.
Es proposa un monogràfic sobre els pressupostos participatius doncs molt protagonisme l’han tingut els menors de 18 anys. Se’ls podria proposar un escrit i entrevista sobre el tema i quines impressions han tingut. Es podria aprofitar el fet que Ona la Torre ha proposat avui mateix un programa on ells poguessin exposar les seves sensacions. Agustí Salvador proposa una entrevista i/o article d’opinió sobre orientació per incorporació al món laboral de les persones desocupades al punt d’informació Ocupacional.

4. Informació sobre les sol·licituds de la Comissió a l’Ajuntament.
En la passada reunió es va demanar un recull de les propostes de la comissió i el seu grau de compliment. S’informa que s’està elaborant i que en una propera reunió es donarà comptes.

5. Necessitats organitzatives de la Regidora de Benestar Social i Salut
La Regidora de Benestar Social i Sanitat exposa que a l’àrea li manca personal per cobrir l’organigrama que hauria de tenir la regidoria, que consta de tres línies de treball: Benestar Social, Sanitat i Dona. De fa temps, des de la comissió s’ha demanat un tècnic/a i/o especialista en l’àrea de Benestar social.
La regidora informa que ha proposat a l’equip de Govern per donar contingut a la Regidoria incorporar les següents persones: 1 tècnica de polítiques d’igualtat, una tècnica especialitzada en immigració i una secretària de Benestar social. En aquests moments la regidoria compta amb una persona que treballa en temàtica d’immigració però es demana una persona amb nivell de tècnica en immigració, una plaça que ara està coberta amb una subvenció. Es preveu, inicialment, externalitzar els serveis tècnics de salut per tot allò que fa referència al seguiment de les analítiques de piscines, legionel·la, etc. per poder avaluar, amb la pràctica diària, la necessitat de crear o no la plaça en la RLT.
La regidora informa que la primera setmana de novembre s’inaugura a Torredembarra el centre de rehabilitació amb l’assistència de la Hble. Consellera de Sanitat, Marina Geli, fet que la regidora i l’alcalde aprofitaran per sol·licitar tot allò que té relació amb les necessitats en aquesta temàtica, especialment l’ampliació del CAP.
S’informa que hi ha 13 plans parcials aturats i per aquest fet no es pot fer l’ampliació del CAP, els equipaments per atendre les necessitats socials o les vivendes de protecció oficial, ja que, pel que fa a les vivendes de protecció oficial, per exemple, el terreny ha de ser municipal.
S’acorda que la comissió elabori una moció per incorporar la temàtica de les polítiques d’igualtat a aquesta comissió, per la qual cosa el nom de la comissió sigui de Benestar social, sanitat i polítiques d’igualtat.

6. Qüestions sobrevingudes
Es dona el resultat de les votacions del procés dels pressupostos participatius que s’adjunten en annex. Es valora positivament el procés i s’expressa que cal repetir-lo i millorar-lo. Agustí Salvador pregunta sobre el vehicle per a persones grans i expressa la seva queixa perquè s’ha tornar a modificat el redactat exacte de la proposta, que havia de ser vehicle per a persones amb mobilitat reduïda i no només per a persones grans, únicament. La secretària recull la pregunta i l’exposarà a l’empleada de l’ajuntament que ha tutelat el procés participatiu.

7. Precs i preguntes.
Joan Palau pregunta sobre les condicions del gimnàs per a la gent gran. La regidora informa que si les persones que estan apuntades no hi van, seran donades de baixa per permetre l’entrada de les que no són encara beneficiàries.

Silvestre Morros prega que, com a mínim, hi pugui haver un tècnic a l’àrea aquest proper any 2008, tot i que a la nova RLT s’hi pugui contemplar les necessitats totals de l’àrea.

Anna Muñoz pregunta si la regidora assistirà la propera reunió i prega continuar parlant sobre les necessitats de la regidoria des del punt de vista de la comissió.

I sense més temes per tractar, s’aixeca la reunió a les 22 hores.

La presidenta de la Comissió // La secretària accidental

Júlia Ramon Puig // Elisenda Forés