martes, 4 de diciembre de 2007

Acta sessió 5.12.07

Benvolguts i Benvolgudes,


Queda convocada la Comissió d’Aigua, Residus i Energia pel proper dimecres 5 de desembre de 2007, a les 20 hores, a la Sala de Comissions de l’Ajuntament de Torredembarra.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 7 de novembre de 2007.

2. Informació de la Comissió Permanent.

3. Proposta d’articles pel proper butlletí.

4. Informació sobre les sol·licituds de la Comissió a l’Ajuntament.

5. Informació sobre les ecoauditories de l’aigua als edificis municipals i punts d’aigua municipals.

6. Qüestions sobrevingudes.

7. Precs i preguntes.

Atentament,

La presidenta de la Comissió

Rosalia Papiol

Torredembarra, 3 de desembre de 2007

miércoles, 28 de noviembre de 2007

Acta del 25.10.07

ACTA DE LA COMISSIÓ DE BENESTAR SOCIAL I SALUT DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

A la Sala de Comissions de l’ Ajuntament de Torredembarra, essent les 20 hores del dia 25 d’octubre de 2007, es reuneix la Comissió de Benestar Social i Salut del Consell Municipal de Sostenibilitat, que queda constituïda així:

Presideix la reunió Júlia Ramon, presidenta de la Comissió de Benestar Social i Salut.
Assisteixen: Blanca Cogul, Anna Muñoz, Maria Bozo, Agustin Salvador, Joan Palau, Montse Orpinell, Míriam Colina, Silvestre Morros i Eli Forés que fa de secretària.
Excusen l’absència: Marta Fontaneda.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 27 de setembre de 2007.
S’ajorna l’aprovació de l’acta perquè la regidora ha manifestat que volia introduir algunes correccions en la seva intervenció.

2. Informació de la Comissió Permanent.
S’informa que es va debatre una moció que havia presentat la comissió de medi litoral a la permanent per tal la tramités al ple de l’Ajuntament, en relació a la votació que havia de tenir lloc al Parlament sobre Muntanyans II, però com la votació al Parlament, objecte de la Moció es va produir abans que el plenari de l’ajuntament, es va executar el mandat de la comissió en nom del CMST.

3. Proposta d’articles pel proper Butlletí.
Es proposa un monogràfic sobre els pressupostos participatius doncs molt protagonisme l’han tingut els menors de 18 anys. Se’ls podria proposar un escrit i entrevista sobre el tema i quines impressions han tingut. Es podria aprofitar el fet que Ona la Torre ha proposat avui mateix un programa on ells poguessin exposar les seves sensacions. Agustí Salvador proposa una entrevista i/o article d’opinió sobre orientació per incorporació al món laboral de les persones desocupades al punt d’informació Ocupacional.

4. Informació sobre les sol·licituds de la Comissió a l’Ajuntament.
En la passada reunió es va demanar un recull de les propostes de la comissió i el seu grau de compliment. S’informa que s’està elaborant i que en una propera reunió es donarà comptes.

5. Necessitats organitzatives de la Regidora de Benestar Social i Salut
La Regidora de Benestar Social i Sanitat exposa que a l’àrea li manca personal per cobrir l’organigrama que hauria de tenir la regidoria, que consta de tres línies de treball: Benestar Social, Sanitat i Dona. De fa temps, des de la comissió s’ha demanat un tècnic/a i/o especialista en l’àrea de Benestar social.
La regidora informa que ha proposat a l’equip de Govern per donar contingut a la Regidoria incorporar les següents persones: 1 tècnica de polítiques d’igualtat, una tècnica especialitzada en immigració i una secretària de Benestar social. En aquests moments la regidoria compta amb una persona que treballa en temàtica d’immigració però es demana una persona amb nivell de tècnica en immigració, una plaça que ara està coberta amb una subvenció. Es preveu, inicialment, externalitzar els serveis tècnics de salut per tot allò que fa referència al seguiment de les analítiques de piscines, legionel·la, etc. per poder avaluar, amb la pràctica diària, la necessitat de crear o no la plaça en la RLT.
La regidora informa que la primera setmana de novembre s’inaugura a Torredembarra el centre de rehabilitació amb l’assistència de la Hble. Consellera de Sanitat, Marina Geli, fet que la regidora i l’alcalde aprofitaran per sol·licitar tot allò que té relació amb les necessitats en aquesta temàtica, especialment l’ampliació del CAP.
S’informa que hi ha 13 plans parcials aturats i per aquest fet no es pot fer l’ampliació del CAP, els equipaments per atendre les necessitats socials o les vivendes de protecció oficial, ja que, pel que fa a les vivendes de protecció oficial, per exemple, el terreny ha de ser municipal.
S’acorda que la comissió elabori una moció per incorporar la temàtica de les polítiques d’igualtat a aquesta comissió, per la qual cosa el nom de la comissió sigui de Benestar social, sanitat i polítiques d’igualtat.

6. Qüestions sobrevingudes
Es dona el resultat de les votacions del procés dels pressupostos participatius que s’adjunten en annex. Es valora positivament el procés i s’expressa que cal repetir-lo i millorar-lo. Agustí Salvador pregunta sobre el vehicle per a persones grans i expressa la seva queixa perquè s’ha tornar a modificat el redactat exacte de la proposta, que havia de ser vehicle per a persones amb mobilitat reduïda i no només per a persones grans, únicament. La secretària recull la pregunta i l’exposarà a l’empleada de l’ajuntament que ha tutelat el procés participatiu.

7. Precs i preguntes.
Joan Palau pregunta sobre les condicions del gimnàs per a la gent gran. La regidora informa que si les persones que estan apuntades no hi van, seran donades de baixa per permetre l’entrada de les que no són encara beneficiàries.

Silvestre Morros prega que, com a mínim, hi pugui haver un tècnic a l’àrea aquest proper any 2008, tot i que a la nova RLT s’hi pugui contemplar les necessitats totals de l’àrea.

Anna Muñoz pregunta si la regidora assistirà la propera reunió i prega continuar parlant sobre les necessitats de la regidoria des del punt de vista de la comissió.

I sense més temes per tractar, s’aixeca la reunió a les 22 hores.

La presidenta de la Comissió // La secretària accidental

Júlia Ramon Puig // Elisenda Forés

jueves, 4 de octubre de 2007

Acta del 27.09.07

ACTA DE LA COMISSIÓ DE BENESTAR SOCIAL I SALUT DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

A la Sala de Comissions de l’ Ajuntament de Torredembarra, essent les 20 hores del dia 27 de setembre de 2007, es reuneix la Comissió de Benestar Social i Salut del Consell Municipal de Sostenibilitat, que queda constituïda així:
Presideix la reunió Elisenda Forés com a vicepresidenta accidental de la Comissió de Benestar Social i Salut.
Assisteixen: Agnès Llorach, Montse Orpinell, Silvestre Morros, Joan Palau, Carme Mas, Agustín Salvador i Miriam Colina que fa de secretària accidental
Excusen l’absència: Blanca Cogul, Rosa Castro, Júlia Ramon Puig.

ORDRE DEL DIA
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 24 d’abril de 2007 i del 18 de juny de 2007.
S’aprova l’acta de la sessió del 24 d’abril i la del 18 de juny de 2007 sense esmenes

2. Presentació de la Regidora de Benestar Social i Sanitat.
Es presenta la regidora de Benestar Social i Sanitat a la comissió i els membres de la comissió es presenten a la regidora. La regidora informa que també porta polítiques d’igualtat de la dona. Manifesta la importància del CMST com a òrgan consultiu i es compromet a consensuar els seus projectes amb aquest òrgan consultor. Manifesta la seva receptivitat a escoltar les propostes del consell i vol que això consti en l’acta.
Demana l’opinió dels i les presents sobre el funcionament de la comissió durant aquests darrers dos anys. Se li comenta que el CMST va col·laborar amb la Fundació Vicens Ferrer en l’organització de les seves jornades i creuen que algunes de les propostes segueixen vigents i encara es poden aconseguir. Després d’anunciar la baixa de Núria Parés, Montse Orpinell, actuant de portaveu de la comissió, explica que gran part del desencís ve d’un projecte que es va plantejar en els inicis de funcionament d’aquesta comissió, de fer formació de persones sense feina, majoritàriament dones immigrants que ja la duen a terme sense aquesta formació, per ajut a persones grans, sent coneixedors que aquest projecte es desenvolupava a Valls. Es va dur a terme un desplaçament a Valls per contactar amb els tècnics que desenvolupaven aquest projecte i fou llavors que es va veure la necessitat de tenir una persona amb categoria de tècnica per elaborar els projectes de benestar social. Les persones tècniques són, generalment, treballadores socials, i això es demanava. Es va aprovar la moció dins el plenari del Consell i l’ajuntament va informar que la plaça estava contemplada en la nova RLT. Des de llavors, però, no s’ha fet res al respecte.

La regidora informa que té, únicament, una auxiliar administrativa per a temes de sanitat i una tècnica que treballa amb una subvenció fins a finals de desembre, fins que surti la seva plaça a concurs. També hi ha una persona treballant en immigració. La regidora ha demanat a l’equip de govern poder comptar amb una auxiliar administrativa per a benestar social i una altra per polítiques d’igualtat. Demana, també, que la comissió li suggereixi quina plantilla de personal hauria de tenir la regidoria. Es compromet a obtenir informació sobre la RLT.

Informa que està treballant projectes en l’àmbit de la gent gran i en polítiques d’igualtat. Informa, també, que aquest proper dissabte té una reunió amb l’ACM, per conèixer com es treballa aquesta àrea en altres municipis les àrees de Benestar social i de Sanitat.

També se li ha proposat des de l’equip de govern, i està pensant si accepta o no, participar en l’elaboració de les bases del concurs de les vivendes de protecció oficial, per determinar quin ha de ser el perfil dels aspirants. Posa com un exemple considerar les famílies monoparentals.

La comissió considera que la regidoria hauria de tenir competències en temes de salut, concepte més lligat a la prevenció que el de Sanitat, que va més lligat a la cura.

La regidora informa que està cercant informació sobre el renting d’un microbus. Ha calculat les despeses, afegint els costos del personal i s’ha pensat en cercar el patrocini d’empreses locals per posar-lo en funcionament. Serviria per al desplaçament de la gent gran. La comissió comenta que havia fet una proposta similar en el procés de pressupostos participatius de l’any passat, proposta que es va rebutjar en demanar una “flota” de microbusos. En aquest cas seria gratuït per a l’Ajuntament i, per tant, no caldria incloure-ho en els pressupostos.

La comissió proposa realitzar en una propera reunió una pluja d’idees per fer un pla d’actuació i prioritzar tot allò que es pugui dur a terme. Per exemple, es recorda que la Fundació Pere Badia té una sala polivalent que es podria emprar públicament. La comissió ho va proposar, també, en el procés de pressupostos participatius de l’any passat. Es comenta que es podria, també, cercar l’ús del Pavelló per a projectes de Benestar Social i Sanitat. Per exemple, una concentració de gent gran en motiu d’un dia especial per aquest col·lectiu o les trobades anuals que organitza el consell comarcal de gent gran a l’any.

La comissió també proposa reparar els edificis on es desenvolupen tasques dependents de la regidoria, com el Patronat Antoni Roig.

La regidora informa de les visites que ha fet a la protectora d’animals, manifestant que les instal·lacions són dignes. Informa que es recullen de l’ordre de 200 gossos l’any, s’esterilitzen, vacunen i se’ls instal·la un microxip. Cada animal costa uns 300 euros- els gats 150 euros. Se’ls subvencionava des de l’Ajuntament amb 12000 euros l’any i s’ha constatat que no es poden cobrir els costos. S’està treballant un concurs negociat per uns 25000 euros. Ha demanat una reunió amb la conselleria per sol·licitar ajut de la Generalitat. Una de les condicions incloses en el plec de condicions tècniques de l’esmentat contracte negociat és la proximitat al municipi. La comissió proposa incorporar en el plec una campanya ciutadana per esterilització dels animals i demanar la col·laboració dels mitjans informatius locals com la ràdio. La regidora informa que ja ha tingut contactes amb els veterinaris locals per a promocionar la instal·lació dels microxips i el cens dels animals i, a més, demanar la col·laboració de la policia local, ja que aquest aspecte està contemplat en la llei. Caldria incorporar algun ajut, especialment per a la gent amb pocs recursos econòmics. També es proposa des de la comissió una campanya d’adopcions d’animals.

La comissió proposa, també, abordar la problemàtica de les drogues i l’esbarjo dels joves. S’informa que des de Joventut s’està elaborant un programa d’activitats per a joves. Es vol fer tallers formatius, sobre drogues, anorèxia i sexualitat per exemple, combinant-ho amb activitats d’skate, djs, etc.

3. Nomenament del/la president/-a de la Comissió.
La comissió designa la Júlia Ramon com a presidenta per unanimitat. Queda pendent la designació de la seva acceptació, atenent que no hi és present.

4. Designació dels representants a la Comissió Permanent.
La comissió designa com a representants de la comissió a la comissió permanent a l’Agustin Salvador i la Blanca Cogul

5. Donar compte de les peticions de la Comissió i informació sobre la web del CMST.
S’informa de la web específica del CMST, que té informació de cadascuna de les comissions. Funciona en forma de blog per poder posar comentaris i proposar punts de l’ordre del dia i té penjades les actes de totes les comissions del 2007 i unes fitxes explicatives de les preguntes i precs que es fan a cada reunió. En cada reunió, però, es donaran comptes oralment d’aquestes respostes.

6. Calendari i Ordre del Dia de les properes reunions.
Es proposa treballar el tema de la gent gran i formació de gent a l’atur. També caldria aportar idees sobre com organitzar la regidoria.

S’hauria de prendre una decisió sobre si s’ha de treballar en l’elaboració de les bases del concurs de les vivendes de protecció oficial, per determinar quin és el perfil dels aspirants. La regidora aportarà informació sobre altres municipis per acabar de prendre la decisió. Es proposa per a la reunió del mes d’octubre.

S’informa de l’AG 21, els indicadors de l’àmbit, els tríptics que es repartiran i de la trobada solar que tindrà lloc aquest dissabte.

7. Precs i preguntes
Es demana un balanç de la comissió per avaluar el que s’ha aconseguit de les propostes fetes la passada legislatura.

I sense més temes per tractar, s’aixeca la reunió a les 22 hores.

La presidenta accidental //La secretària accidental
Elisenda Forés //Míriam Colina

martes, 7 de agosto de 2007

Acta del 18.06.07

ACTA DE LA COMISSIÓ DE BENESTAR SOCIAL I SALUT DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

A la Sala de Comissions de l’ Ajuntament de Torredembarra, essent les 20 hores del dia 18 de juny de 2007, es reuneix la Comissió de Benestar Social i Salut del Consell Municipal de Sostenibilitat, que queda constituïda així:
Presideix la reunió Eli Forés, presidenta accidental de la Comissió de Benestar Social i Salut.
Assisteixen Júlia Ramon, Anna M. Muñoz, Maria Bozo, Blanca Cogul, Montse Orpinell i Eva Parra que fa de secretària.
Excusen l’absència: Marta Fontaneda, Francisca Jiménez, Núria Parés i M. Angels Vicente.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió del 14 de maig de 2007.
S’aprova l’acta de la sessió del 14 de maig de 2007 sense esmenes.

2. Presentació del personal assignat al Consell Municipal de Sostenibilitat.
Es presenta Eva Parra com a persona que s’encarregarà del desenvolupament del Procés de Pressupostos participatius a nivell local. S’anuncia, també, que a partir del 2 de juliol s’espera la incorporació d’una segona persona per desenvolupar els aspectes de l’agenda 21, especialment la variació dels indicadors. Les tasques d’aquestes dues persones seran també les de seguiment dels acords de les comissions de treball.

3. Proposta sobre el Procés de Pressupostos Participatius pel 2008.
Es lliura a la comissió el llistat de les propostes de l’Agenda 21 relacionades amb l’àmbit de treball de la comissió de treball, que s’adjunta en annex, per tal la comissió triï tres de les mateixes per incorporar al llistat de propostes del Consell. Es farà el mateix amb la resta de comissions del Consell i d’aquesta manera s’obtindrà un llistat de 24 propostes, com a mínim, que es podrà ampliar amb les que aportin les entitats que seran entrevistades durant els mesos de juny i juliol.

S’anuncia que, llavors, el llistat, en forma de tríptic es repartirà entre la població aprofitant els mitjans de comunicació locals i es distribuirà entre els comerços locals, CAP, etc. per tal la ciutadania facin arribar les seves propostes fins finals del mes d’agost. Llavors, la comissió de Pressupostos Participatius triarà les propostes entre les viables i que no s’hagin d’executar a instàncies del propi govern municipal, explicarà les rebutjades i compondrà les butlletes de votació per votar les propostes aproximadament el mes d’octubre. Es preveu agrupar-les per blocs temàtics i incorporar a la proposta de pressupostos, aquelles que resultin més votades per la ciutadania. Amb aquesta tipologia de procés, el debat s‘exporta del Consell a la ciutadania i entitats locals i conclou amb una votació popular.

Les propostes escollides per la comissió són les següents:
-
Elaboració d’un Catàleg de Serveis Socials i Salut públics, que s’actualitzi periòdicament, i es pugui distribuir la informació en pannells que es disposin arreu del municipi, via internet i mitjans de comunicació local.
- Incloure una partida pressupostària per facilitar els serveis d’atenció domiciliària per a la gent gran que ho necessiti de dues maneres: formant el personal que ha de fer l’atenció i subvencionant aquelles persones que no tinguin els mitjans per sufragar la seva pròpia atenció.
- Incloure en la plantilla de l’Ajuntament el percentatge de personal amb discapacitats que marca la legislació vigent i fer una campanya de comunicació entre les empreses privades i la UCEP per promoure la incorporació d’aquestes persones al món laboral.

4. Informació sobre les Jornades Interculturals
Montse Orpinell informa que ja s’ha tingut la primera reunió per organitzar les jornades. Hi ha un primer esborrany de cartell i avui mateix hi ha una trobada per acabar de concretar aspectes d’organització. Està previst començar el 21 de juliol, amb una desfilada de representants de diferents països, amb una exhibició de balls típics. Hi haurà un mercadet d’artesania i una mostra de cuina dels diferents llocs d’origen. S’està pensant en fer activitats per als nens i nenes, però cal veure els problemes que pot portar la temperatura de l’època.

En aquests moments s’estan fent els contactes però hi ha problemes per incorporar alguns països (xinesos, romanesos, per exemple) a fer activitats. També s’intentarà la incorporació d’entitats locals.

Els actes es centraran, inicialment, a la plaça del Castell. S’està elaborant un cartell i un tríptic per divulgar l’acte.

5. Butlletí del Consell Municipal de Sostenibilitat.
S’acorda incloure, en el proper número, informació sobre les jornades interculturals. També es podria fer un article donant les gràcies als establiments que han incorporat rampes d’accés a les persones discapacitades.

6. Precs i preguntes.
Es prega allargar les rampes de la platja del Canyadell per la zona de la sorra i en la zona situada entre el carrer i la rampa per facilitar l’accés als discapacitats.

Es prega promoure amb la Fundació Onada una jornada de portes obertes per donar a conèixer la seva activitat.

I sense més temes per tractar, s’aixeca la reunió a les 21, 45 hores.

La presidenta accidental /// La secretària


Elisenda Forés /// Eva Parra

Acta del 14.05.07

ACTA DE LA COMISSIÓ DE BENESTAR SOCIAL I SALUT DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

A la Sala de Comissions de l’ Ajuntament de Torredembarra, essent les 20 hores del dia 14 de maig de 2007, es reuneix la Comissió de Benestar Social i Salut del Consell Municipal de Sostenibilitat, que queda constituïda així:
Presideix la reunió Silvestres Morros, vice-president accidental de la Comissió de Benestar Social i Salut.
Assisteixen: Maria Bozo, Rosa Castro, Carme Mas, Júlia Ramon, Maria Jiménez, Eli Forés, Marta Fontaneda i Blanca Cogul, que fa de secretària.
Excusen l’ absència: Agustín Salvador.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió del 24 d’abril de 2007.
S’ajorna aquest punt fins la propera reunió

2. Debat sobre el funcionament del Consell Municipal de Sostenibilitat la propera legislatura.
Es planteja, com en la passada reunió de la comissió permanent, que el CMST té algunes mancances en diversos àmbits. En aquest sentit, en aquesta passada reunió de l’esmentada comissió permanent, es va acordar realitzar les reunions de la resta de comissions de treball sense la presidència dels regidors, que ja han disculpat la seva absència per motius electorals, i destinar-les a reflexionar sobre el què li cal al consell i les comissions de treball per millorar el seu funcionament de cara a la propera legislatura.

Així, doncs, es centra el debat en diversos aspectes:
- Millores de relació amb l’equip de govern
- Millores de relació amb els regidors de les diferents àrees
- Recuperació del debat en el plenari de l’Ajuntament de les propostes aprovades pel CMST
- Funcions de secretaris/àries, vice-presidents/es i secretaria tècnica
- Millores pròpies del funcionament de l’àrea de Benestar Social i Salut

Es dóna per vàlida la fórmula de preparar una trobada de representants de les diferents comissions amb el nou equip de govern un cop realitzades les eleccions i constituït el nou equip de govern per fer una presentació, especialment als nous regidors i regidores del que és el CMST i quines són les seves funcions així com d’aquells aspectes que fóra bo funcionessin millor.

Una de les propostes que sorgeix del debat és la de demanar la presència del regidor responsable de l’àrea a les reunions de la comissió. Tot i que es considera acceptable per exemple, 1 cop al trimestre, es creu que el millor seria que la seva assistència fos a totes les reunions.

Pel que fa a qüestions relacionades amb la millora del funcionament del CMST, s’està d’acord en què un aspecte a contemplar és el paper de secretari/a de les comissions de treball, que actualment recau en una de les persones de la comissió, però que a la pràctica du a terme la funcionària de l’Ajuntament designada per fer de secretària dels plenaris. Es proposa incloure en la modificació del reglament la creació de la figura de la secretaria tècnica que podria ser la mateixa persona que ho és del CMST i que de fet, està exercint aquestes funcions. També cal potenciar les funcions del/la vice-presidència de cada comissió de treball, que actualment són nul·les i hauria de ser la persona que conduís el debat en absència del o la President/a de la comissió de treball. Tanmateix, s’insisteix en la necessitat de fer un seguiment acurat dels acords i del seu compliment. Si més no, poder rebre explicacions de l’equip de govern quan aquestes propostes no poden prosperar.

S’esmenta que en altres comissions s’ha tractat el tema de les funcions de la comissió permanent que caldria que es definissin de nou en el sentit que assumeixi les funcions de representació davant l’ajuntament i les de motor del consell. S’està d’acord en què s’ha d’assegurar la presència d’un parell de persones de la comissió de manera que faciliti els contactes entre aquesta comissió i la resta i, alhora, entre el CMST i l’equip de govern.

Un aspecte que apareix en el debat és el de la representativitat de les persones que hi ha en la comissió. En aquest cas, quan es va constituir, la majoria eren representants d’entitats i sectors relacionats amb l’àmbit social i de salut, però alguns representants d’entitats han deixat d’assistir-hi, com per exemple, l’associació de dones o l’associació de jubilats. Es planteja com una tasca a realitzar un cop acabades les eleccions, incentivar la presència de les entitats en aquesta comissió.

Com un dels aspectes que més preocupa a aquesta comissió està el fet que encara no existeixi en la RLT i, per tant, garantida la presència d’un tècnic de l’àrea de benestar social ni tant sols la continuïtat de la persona que ara estava realitzant les tasques, ja que per les proves selectives la seva plaça quedarà ocupada. La comissió considera que davant el desplegament de la llei de dependència, és imprescindible que hi hagi a l’Ajuntament alguna persona que estigui al dia d’aquest tema per poder informar la ciutadania i tramitar allò que sigui necessari. Es considera que l’Ajuntament hauria de tenir un cens de grans dependents locals per poder complementar els ajuts que arribin per l’aplicació d’aquesta llei.

Una de les propostes que han sorgit d’alguna altra comissió, la de tenir un local propi per a reunions, sembla poc important en aquesta comissió, que considera que l’Ajuntament és la casa de tothom.

3. Precs i preguntes.
Es pregunta per una xerrada sobre drogues i joventut que tindrà lloc demà, al Castell i perquè no s’ha fet millor als Instituts. Maria Jiménez informa que avui mateix s’ha fet la xerrada a l’ IES Ramon de la Torre. La comissió prega que es millori la comunicació dels actes amb la ciutadania i que, cas de repetir-se any rera any, es construeixi una agenda on informar dels actes fixos.

Es prega que des de protocol s’estudiï l’adequació dels regals que es lliura a les persones, ja que s’ha donat el cas de regalar aparells de radio digitals a persones grans amb problemes de vista.

Es pregunta qui farà el seguiment de l’aplicació de la llei de dependència a l’Ajuntament.

I sense més temes per tractar, s’aixeca la reunió a les 21,45 hores.

El president accidental /// La secretària


Silvestre Morros /// Blanca Cogul

Acta del 24.04.07

ACTA DE LA COMISSIÓ DE BENESTAR SOCIAL I SALUT DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

A la Sala de Comissions de l’ Ajuntament de Torredembarra, essent les 20 hores del dia 24 d’ abril de 2007, es reuneix la Comissió de Benestar Social i Salut del Consell Municipal de Sostenibilitat, que queda constituïda així:
Presideix la reunió Lluís Suñé, president de la Comissió de Benestar Social i Salut.
Assisteixen: Júlia Ramon, Maria Bozo, Carme Mas, Eli Forés que fa de secretària accidental
Elena Pérez i Isabel Escobar assisteixen de convidades.
Excusen l’ absència: Marta Fontaneda, Rosa M. Castro, Agustín Salvador, M. Àngels Vicente, Anna M. Muñoz i Montse Orpinell.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió del 19 de febrer de 2007.
S’aprova l’acta de la sessió del 19 de febrer de 2007 sense esmenes

2. Novetats en relació al Pla Educatiu d’ Entorn.
Elena Pérez i Isabel Escobar presenten els avenços locals en l’aplicació del Pla educatiu d’entorn. Inicialment, exposen que hi ha hagut una modificació de la manera de viure dins les famílies i l’escola no pot assumir sola tota l’educació i formació dels alumnes. S’ha establert com a objectiu que tothom tingui les mateixes oportunitats pel que fa a les activitats extraescolars independentment del seu poder adquisitiu. L’Ajuntament i el Departament d’ensenyament han designat, cadascú, una tècnica per desenvolupar el pla. El pla d’entorn té com a objectiu coordinar totes les activitats i tots els agents que participen en l’educació, basant-se en tres eixos:

- Foment llengua catalana
- Foment cohesió social
- Potenciar una comunitat educativa més enllà del centre on l’alumne està matriculat

Un cop signat el conveni entre Departament i Ajuntament, el primer que s’ha de fer és explicar el que és un pla d’entorn a tots els actors socials possibles. De moment s’ha explicat en CEIPs, IES, Escola d’adults i de Música. Cal tenir present que l’àmbit de les activitats no estarà limitat als centres tot i que, inicialment, sembla que el primer any començarà en aquests centres.

Després de visionar un vídeo es posa de manifest que hi ha moltes experiències existents en diferents municipis. Cal tenir present que el Pla d’Entorn està pensat per a persones amb necessitats específiques, que solen ser els que tenen un poder adquisitiu més dèbil, i solen coincidir amb els nouvinguts. Però també està dirigit als joves que ja no reben l’atenció que es rebia quan la família tradicional comptava amb la figura de la mare que reforçava l’educació i formació a casa i ara és fora per motius laborals.

Es pregunta sobre el coneixement que tenen els docents i es respon que se’ls està començant a informar. S’exposa que cal que la societat local entengui bé que és un pla d’entorn i perquè serveix. També es fa esment al fet que les associacions locals són bastant tancades a la gent que ve de fora i aquest és un mecanisme que pot permetre la integració local.

Elena Pérez fa un petit resum de la situació inicial. A cada centre educatiu s’ha fet una petita comissió que està detallant les activitats que creuen que s’han de desenvolupar. Aquest recull s’ha exposat a la comissió local i es veurà quina part podrà ser sufragada pel pressupost i si alguna es pot dur a terme des del voluntariat. Per exemple, les tres AMPAs de les escoles, els seus presidents no es coneixien i després d’una reunió es van poder conèixer els uns als altres.

Com activitat genèriques en tots els centres es farà l’estudi assistit, el taller de pares i activitats extraescolars (esports, teatre, etc.). Específicament, els centres han fet diverses demandes. La llar d’infants s’ha demanat el conta contes, a l’Antina la biblioteca oberta, al Molí de Vent un taller de plàstica i participació al ball de bastons, a l’escola d’adults l’intercanvi lingüístic, a l’escola de música cicles de concert a les escoles, etc.. Aquestes activitats específiques ja no se sap si entraran en el pressupost. A nivell social s’han proposat, també, activitats com, per exemple, una activitat formativa dirigida a pares, monitors de cuina, esportiu, o activitats de castells a les escoles. També els escoltes i la Biblioteca estan preparant algunes activitats. En breu es coneixerà el pressupost i el mes de maig estarà preparada la primera proposta.

Es fa una crida als contactes de persones i entitats que pugui tenir la comissió de benestar social per ampliar el coneixement del pla d’entorn i, a més, incloure alguns projectes que es puguin proposar. Es podria proposar a les diferents comissions l’existència del pla i veure si s’aporten idees sobre projectes a poder desenvolupar.

Pel que fa al pressupost, hi ha una aportació econòmica d’un 30% de l’Ajuntament i la resta l’aporta el Departament d’Ensenyament. És molt important que les dues administracions vagin compaginades.

3. Butlletí del Consell Municipal de Sostenibilitat.
S’informa que el proper número apareix el proper dissabte.

4. Precs i preguntes.
Es vol fer constar en acta per part de l’associació Matinada l’agraïment pel Premi Cal Bofill.

I sense més temes per tractar, s’aixeca la reunió a les 21,15 hores.

El president /// La secretària accidental


Lluís Suñé /// Elisenda Forés

Acta del 19.02.07

ACTA DE LA COMISSIÓ DE BENESTAR SOCIAL I SALUT DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

A la Sala de Comissions de l’ Ajuntament de Torredembarra, essent les 20 hores del dia 19 de febrer de 2007, es reuneix la Comissió de Benestar Social i Salut del Consell Municipal de Sostenibilitat, que queda constituïda així:
Presideix la reunió Lluís Suñé, president de la Comissió de Benestar Social i Salut.
Assisteixen: Silvestre Morros, Maria Bozo, Agustín Salvador, Júlia Ramon, Eli Forés que fa de secretària accidental i Susanna Navarro com a convidada.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió del 22 de gener de 2007.
S’aprova l’acta de la sessió del 22 de gener de 2007 sense esmenes.

2. Butlletí del Consell Municipal de Sostenibilitat.
S' informa de la data del proper butlletí, que serà sobre el mes d' abril. Es podria aprofitar per a incorporar informació sobre les jornades interculturals, que enguany canvien de data. També s' estan preparant cursos sobre les dues tipologies de treball que són les principals on es dirigeixen els immigrants (neteja o ajudants de cuina). També s' ha detectat que cal informació per a la creació de micro- empreses aprofitant que els nouvinguts solen tenir habilitats en el camp de la manufacturació (com fer-se autònom, crear empreses, etc.). Aquestes activitats es fan amb l' associació d' iberoamericans, que podrien venir a alguna reunió de la comissió per a poder explicar la seva activitat.

3. IV Premi Cal Bofill de Bones pràctiques de sostenibilitat.
Es designa com a representant de la comissió Agustí Salvador. En la propera reunió es farà la proposta.

De moment, es proposen els grups de voluntaris de l' associació matinada i, també, l' assemblea de joves. També es proposa l' Associació d' iberoamericans. I també es fan diverses propostes de voluntaris a títol individual. Es recorda que caldrà argumentar amb un escrit curt cadascuna de les propostes.

4. Pressupostos participatius 2007.
Es lliura còpia de la proposta que està treballat la comissió d' economia municipal i pressupostos participatius per tal que es facin aportacions i es demana que en la propera reunió s' aportin tres propostes de cada comissió per a elaborar la primera proposta a aportar a la ciutadania.

5. Pla Educatiu d’ Entorn.
Els regidors de medi ambient i ensenyament, que juntament amb joventut i cultura han de signar el conveni amb la Generalitat per a desenvolupar el Pla Educatiu d' Entorn, expliquen que és aquest pla a la comissió.

Es tracta d' una reflexió sobre l' educació dels nostres joves dins i fora dels centres docents (IES, CEIPs i llars d' infants). Cal detectar què hi ha de negatiu en el municipi i com positivar-ho. Per exemple, a Torredembarra hi ha immigrants, però la majoria d' ells estan integrats. De fet, tenim l' escola d' adults, Punt d’ Informació Juvenil (PIJ), Centre Capicua, etc. Molts serveis adreçats a persones. La Generalitat demana que es valori si el que es té funciona i si no funciona, com millorar-ho. També es demana que els serveis treballin conjuntament en xarxa, a través de les diferents regidories. Es demana, doncs, presentar el programa d' entorn a totes les entitats i centres docents. Treballen conjuntament la pedagoga de Benestar Social i una persona del Departament que és de Torredembarra.

Per a poder treballar una proposta comuna s' està constituint una assemblea on cada representant de cada entitat hi pot participar. S' està preparant des de la Generalitat el III Congrés de Plans d' Entorn, on es proposen 8 punts d' actuació.
Es passen a explicar aquests punts per a poder veure la concreció de diferents propostes:

El primer punt tracta sobre la sensibilització i formació dels serveis educatius, hi ha per exemple un projecte d' un agrupament d' escoltes de Ciutat Vella consistent en rehabilitació de cases velles.

El segon punt es troba al Prat de Llobregat, on hi ha una escola d' ètnia gitana, on es fa anar a l' escola un dia a la setmana a un dels pares- a nivell de P3- per explicar alguna activitat. D' aquesta manera és el pare el que s' educa en l' assistència i la percepció de la utilitat educativa de les aules.

El tercer punt, que és molt interessant, és un d' acollida que es desenvolupa en un municipi de Girona que té per nom “Els contes portats pel vent”, que són contes d' arreu del món que cada nen aporta del seu país d' origen i es tradueix al català.

Un quart punt, al Vendrell, es duen a terme “Activitats complementàries de vacances i extraescolars”- esplais, tallers de pares i mares, casals, etc.

Aquí a Torredembarra, per exemple, al CEIP l' Antina s' ha detectat que les mares magrebines, per les tardes, es queden de les 3 a les 5 i mitja esperant els nens. Es podria aprofitar per fer-les entrar a les escoles a aprendre català, fer cuina, catifes o altres activitats.

Un cinquè punt és la Incentivació escolar com a una bona experiència. Es va fer a Amposta una experiència de formació com a reporters. S' ha pensat per a Torredembarra una proposta d' escola de la ràdio. S' ha demanat material d' una ràdio que ha canviat el mobiliari i es podrà disposar dels aparells gratuïtament per disposar-los en un espai- actual oficina del Patronat de Turisme, per exemple, tot i que seria desitjable un espai més cèntric. Aquestes dependències es podrien aprofitar per fer formació en aquesta temàtica amb un formador específic. Estarà obert, doncs, a persones de totes les edats.

Es passa a la comissió la resta de la informació (alfabetització d' adults a Granollers, tallers per a pares i mares a Cerdanyola o al Vendrell “Fem un cafè, en català si us plau”). La regidora demana que a les assemblees participin, també, persones de les diferents comissions de treball del CMST. La regidora ens farà arribar l' adreça d' on treure la informació d' aquests punts que avui s' han explicat així com d' altres que també es poden consultar.

6. Precs i preguntes.
Júlia Ramon pregunta si s' ha detectat la presència de persones amb discapacitats entre la població magribina. Es respon que no se sap i es considera molt interessant fer una proposta en aquest sentit, de detecció, Júlia Ramon insisteix en que s' intenti detectar en altres col•lectius, ja que s' estranya que, amb la població actual a Torredembarra, no hi hagi persones amb discapacitats fins al 15 anys. Es considera que és interessant detectar-los a temps ja que les activitats de lleure són una manera d' integrar- se. Es podria detectar a través dels centres docents.

I sense més temes per tractar, s’aixeca la reunió a les 21.40 hores.

El president /// La secretària accidental


Lluís Suñé /// Elisenda Forés

Acta del 22.01.07

ACTA DE LA COMISSIÓ DE BENESTAR SOCIAL I SALUT DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

A la Sala de Comissions de l’ Ajuntament de Torredembarra, essent les 20 hores del dia 22 de gener de 2007, es reuneix la Comissió de Benestar Social i Salut del Consell Municipal de Sostenibilitat, que queda constituïda així:
Presideix la reunió Silvestre Morros, membre de la Comissió de Benestar Social i Salut.
Assisteixen: Ana Maria Muñoz, Maria Bozo, Silvestre Morros, Carme Mas i Elisenda Forés qui actua de secretària.
Disculpen la seva absència: Rosa Castro, Blanca Cogul, Josep Companyó, Marta Fontaneda, Núria Parés, Ma. Àngels Vicente i Lluís Suñé.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió del 18 de desembre de 2006.
S’aprova l’acta de la sessió del 18 de desembre de 2006 sense esmenes.

2. Butlletí del CMST.
Es corroboren els articles que es va acordar la passada reunió.

3. Projecte de treball per a l’any 2007.
S’analitza el dossier facilitat per la Regidoria de Benestar Social titulat “Benvingut/da a Torrembarra”. Es revisa i s’elabora l’esborrany d’informe que es farà arribar a la Regidoria de Benestar Social i Salut.
S’ adjunta l’ informe tramès a la Regidoria.

4. Precs i preguntes.
No n’hi ha.

I sense més temes per tractar, s’aixeca la reunió a les 21 hores.

El president accidental /// La secretària accidental


Silvestre Morros /// Elisenda Forés