martes, 7 de agosto de 2007

Acta del 14.05.07

ACTA DE LA COMISSIÓ DE BENESTAR SOCIAL I SALUT DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

A la Sala de Comissions de l’ Ajuntament de Torredembarra, essent les 20 hores del dia 14 de maig de 2007, es reuneix la Comissió de Benestar Social i Salut del Consell Municipal de Sostenibilitat, que queda constituïda així:
Presideix la reunió Silvestres Morros, vice-president accidental de la Comissió de Benestar Social i Salut.
Assisteixen: Maria Bozo, Rosa Castro, Carme Mas, Júlia Ramon, Maria Jiménez, Eli Forés, Marta Fontaneda i Blanca Cogul, que fa de secretària.
Excusen l’ absència: Agustín Salvador.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió del 24 d’abril de 2007.
S’ajorna aquest punt fins la propera reunió

2. Debat sobre el funcionament del Consell Municipal de Sostenibilitat la propera legislatura.
Es planteja, com en la passada reunió de la comissió permanent, que el CMST té algunes mancances en diversos àmbits. En aquest sentit, en aquesta passada reunió de l’esmentada comissió permanent, es va acordar realitzar les reunions de la resta de comissions de treball sense la presidència dels regidors, que ja han disculpat la seva absència per motius electorals, i destinar-les a reflexionar sobre el què li cal al consell i les comissions de treball per millorar el seu funcionament de cara a la propera legislatura.

Així, doncs, es centra el debat en diversos aspectes:
- Millores de relació amb l’equip de govern
- Millores de relació amb els regidors de les diferents àrees
- Recuperació del debat en el plenari de l’Ajuntament de les propostes aprovades pel CMST
- Funcions de secretaris/àries, vice-presidents/es i secretaria tècnica
- Millores pròpies del funcionament de l’àrea de Benestar Social i Salut

Es dóna per vàlida la fórmula de preparar una trobada de representants de les diferents comissions amb el nou equip de govern un cop realitzades les eleccions i constituït el nou equip de govern per fer una presentació, especialment als nous regidors i regidores del que és el CMST i quines són les seves funcions així com d’aquells aspectes que fóra bo funcionessin millor.

Una de les propostes que sorgeix del debat és la de demanar la presència del regidor responsable de l’àrea a les reunions de la comissió. Tot i que es considera acceptable per exemple, 1 cop al trimestre, es creu que el millor seria que la seva assistència fos a totes les reunions.

Pel que fa a qüestions relacionades amb la millora del funcionament del CMST, s’està d’acord en què un aspecte a contemplar és el paper de secretari/a de les comissions de treball, que actualment recau en una de les persones de la comissió, però que a la pràctica du a terme la funcionària de l’Ajuntament designada per fer de secretària dels plenaris. Es proposa incloure en la modificació del reglament la creació de la figura de la secretaria tècnica que podria ser la mateixa persona que ho és del CMST i que de fet, està exercint aquestes funcions. També cal potenciar les funcions del/la vice-presidència de cada comissió de treball, que actualment són nul·les i hauria de ser la persona que conduís el debat en absència del o la President/a de la comissió de treball. Tanmateix, s’insisteix en la necessitat de fer un seguiment acurat dels acords i del seu compliment. Si més no, poder rebre explicacions de l’equip de govern quan aquestes propostes no poden prosperar.

S’esmenta que en altres comissions s’ha tractat el tema de les funcions de la comissió permanent que caldria que es definissin de nou en el sentit que assumeixi les funcions de representació davant l’ajuntament i les de motor del consell. S’està d’acord en què s’ha d’assegurar la presència d’un parell de persones de la comissió de manera que faciliti els contactes entre aquesta comissió i la resta i, alhora, entre el CMST i l’equip de govern.

Un aspecte que apareix en el debat és el de la representativitat de les persones que hi ha en la comissió. En aquest cas, quan es va constituir, la majoria eren representants d’entitats i sectors relacionats amb l’àmbit social i de salut, però alguns representants d’entitats han deixat d’assistir-hi, com per exemple, l’associació de dones o l’associació de jubilats. Es planteja com una tasca a realitzar un cop acabades les eleccions, incentivar la presència de les entitats en aquesta comissió.

Com un dels aspectes que més preocupa a aquesta comissió està el fet que encara no existeixi en la RLT i, per tant, garantida la presència d’un tècnic de l’àrea de benestar social ni tant sols la continuïtat de la persona que ara estava realitzant les tasques, ja que per les proves selectives la seva plaça quedarà ocupada. La comissió considera que davant el desplegament de la llei de dependència, és imprescindible que hi hagi a l’Ajuntament alguna persona que estigui al dia d’aquest tema per poder informar la ciutadania i tramitar allò que sigui necessari. Es considera que l’Ajuntament hauria de tenir un cens de grans dependents locals per poder complementar els ajuts que arribin per l’aplicació d’aquesta llei.

Una de les propostes que han sorgit d’alguna altra comissió, la de tenir un local propi per a reunions, sembla poc important en aquesta comissió, que considera que l’Ajuntament és la casa de tothom.

3. Precs i preguntes.
Es pregunta per una xerrada sobre drogues i joventut que tindrà lloc demà, al Castell i perquè no s’ha fet millor als Instituts. Maria Jiménez informa que avui mateix s’ha fet la xerrada a l’ IES Ramon de la Torre. La comissió prega que es millori la comunicació dels actes amb la ciutadania i que, cas de repetir-se any rera any, es construeixi una agenda on informar dels actes fixos.

Es prega que des de protocol s’estudiï l’adequació dels regals que es lliura a les persones, ja que s’ha donat el cas de regalar aparells de radio digitals a persones grans amb problemes de vista.

Es pregunta qui farà el seguiment de l’aplicació de la llei de dependència a l’Ajuntament.

I sense més temes per tractar, s’aixeca la reunió a les 21,45 hores.

El president accidental /// La secretària


Silvestre Morros /// Blanca Cogul

No hay comentarios: