martes, 7 de agosto de 2007

Acta del 22.01.07

ACTA DE LA COMISSIÓ DE BENESTAR SOCIAL I SALUT DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

A la Sala de Comissions de l’ Ajuntament de Torredembarra, essent les 20 hores del dia 22 de gener de 2007, es reuneix la Comissió de Benestar Social i Salut del Consell Municipal de Sostenibilitat, que queda constituïda així:
Presideix la reunió Silvestre Morros, membre de la Comissió de Benestar Social i Salut.
Assisteixen: Ana Maria Muñoz, Maria Bozo, Silvestre Morros, Carme Mas i Elisenda Forés qui actua de secretària.
Disculpen la seva absència: Rosa Castro, Blanca Cogul, Josep Companyó, Marta Fontaneda, Núria Parés, Ma. Àngels Vicente i Lluís Suñé.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió del 18 de desembre de 2006.
S’aprova l’acta de la sessió del 18 de desembre de 2006 sense esmenes.

2. Butlletí del CMST.
Es corroboren els articles que es va acordar la passada reunió.

3. Projecte de treball per a l’any 2007.
S’analitza el dossier facilitat per la Regidoria de Benestar Social titulat “Benvingut/da a Torrembarra”. Es revisa i s’elabora l’esborrany d’informe que es farà arribar a la Regidoria de Benestar Social i Salut.
S’ adjunta l’ informe tramès a la Regidoria.

4. Precs i preguntes.
No n’hi ha.

I sense més temes per tractar, s’aixeca la reunió a les 21 hores.

El president accidental /// La secretària accidental


Silvestre Morros /// Elisenda Forés

No hay comentarios: