miércoles, 18 de febrero de 2009

Convocatòria sessió 09/02/09

Queda convocada la Comissió de Benestar Social, Sanitat i Polítiques d’Igualtat pel proper dilluns 9 de febrer, a les 20 hores, a la Sala de Juntes de l’Ajuntament de Torredembarra.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 11 de desembre de 2008.

2. Designació de secretari i suplent de la Comissió de Benestar Social, Sanitat i Polítiques d’Igualtat del Consell Municipal de Sostenibilitat.

3. Reorganització interna de la Comissió.

4. Precs i preguntes.

Donada la importància dels assumptes a tractar, us demano la màxima assistència a aquesta sessió.

Atentament,

La Presidenta de la ComissióJúlia Ramon Puig
Torredembarra, 6 de febrer de 2009

jueves, 12 de febrero de 2009

Acta sessió 11/12/08


ACTA DE LA COMISSIÓ D'ACCIÓ SOCIAL, SALUT I COOPERACIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

A la Sala de Comissions de l’Ajuntament de Torredembarra, essent les 20 hores del dia 11 de desembre de 2008, es reuneix la Comissió d'Acció Social, Salut i Cooperació del Consell Municipal de Sostenibilitat, que queda constituïda així:

Presideix la reunió Júlia Ramon Puig, presidenta de la Comissió de Benestar Social, Sanitat i Polítiques d’Igualtat.

Assisteixen: Albert Bonet, Blanca Cogul, Susanna Navarro, José Oviedo i Eli Forés que fa de secretària.

Assisteix com a convidada la regidora de Benestar Social, Francisca Felguera.


ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 3 de juny de 2008.

S’aprova l’acta amb una esmena consistent en nomenar adequadament la comissió d‘acord amb la moció aprovada en el darrer plenari.

2. Presentació de la regidora de Benestar Social Sra. Francisca Felguera Chinchilla.

Es presenta la regidora de Benestar social i reparteix una carpeta amb informació que s’adjunta a aquesta acta.

La regidora exposa que la regidoria està oberta a tota la ciutadania i els projectes que se’ls exposa i procedeix a fer la presentació dels mateixos.

3. Informació sobre els projectes de la Regidoria de Benestar Social i planificació.

La regidora inicia la seva exposició amb els projectes previstos, entre el quals destaca la utilització de la Golfa com a seu dels serveis socials i, a poder ser, fins i tot la totalitat de l’edifici.
Tot i no tenir 20.000 habitants, es pretén tenir el control de totes les gestions a nivell de l’Ajuntament, alguns dels quals ara depenen del Consell Comarcal. Es pretén diferenciar l’espai físic que ara comparteixen benestar social i salut i concentrar els serveis socials que, actualment, estan dispersos entre la Golfa, el Patronat Antoni Roig i el propi Castell, en un mateix espai.
Actualment, l’educadora social, la psicòloga municipal i les dues assistentes socials estan en el tercer pis de la Golfa i també hi ha una administrativa com a xarxa d’atenció primària bàsica. Si la gestió és municipal, es pot fer el servei més eficient i local i molt possiblement, no representaria cap increment significatiu de la despesa, ja que també es vol renegociar els i les usuàries del transport adaptat, en el sentit de transportar a les persones a la Fundació Onada amb el bus municipal. La regidora informa que, actualment, està analitzant el conveni amb el Consell Comarcal per veure com es pot rescindir el contracte i en quines condicions queda el personal.

Albert Bonet pregunta si s’ha mirat de combinar els usos de la Golfa, com a serveis socials, amb altres activitats, com un punt de connexió amb la biblioteca actual o una ludoteca per a nenes i nens, atenent que els horaris poden permetre compatibilitazar els usos. La regidora diu que no ho ha estudiat encara, tot i que creu que hi ha manca d’espai per compaginar amb altres usos, tot i que no ho ha acabat de valorar del tot. Una de les actuacions que potser podria permetre aquesta compatibilització seria que els Jutjat de Pau es traslladessin i deixés aquest espai a disposició de la regidoria.

El segon projecte de la regidoria és el d’habitatge tutelat, a través d’un conveni amb la Fundació Onada, que utilitzarien i adequarien un dels habitatges de l’Ajuntament. El període està per determinar ja que depèn de l’adequació elèctrica i quina quantitat econòmica ha d’aportar l’Ajuntament. Actualment, només n’hi ha un de desocupat.
Albert Bonet pregunta si la rehabilitació de pisos es pot fer a través del Fons del Ministeri, que s’han aprovat per Decret, així com els rebaixos de voreres per eliminar les barreres arquitectòniques. La regidora respon que ho estudiarà per debatre-ho amb la resta de l’equip de govern.

La regidora informa, també, de tot un seguit de projectes socials, entre els quals destaquen:
El projecte Bon dia, consistent en un telèfon amb el qual es faran trucades telefòniques a la gent gran per conèixer si tenen alguna urgència o necessitat. Es farà un estudi previ per determinar les persones que serien usuàries.

- El projecte Minuts Menuts, destinat a famílies amb infants de 0 a 3 anys que, per algun motiu, han de deixar-los per realitzar alguna gestió. Es vol fer amb col·laboració amb la Llar d’infants. Hi haurà una limitació de temps per nen o nena per tal d’evitar abusos. Els i les membres de la comissió posen a discussió el fet que estaria bé que alguna iniciativa similar es pensés per a infants de més edat, tot i què la regidora creu que aquesta iniciativa hauria d’estar impulsada en l’àmbit del PIJ.

- El projecte la Torre Abans s’ha presentat pel centre capicua, que desenvolupant els nens i nenes parlant amb la gent gran.

Pel que té a veure amb els pisos per a dones maltractades, es vol fer un conveni amb altres ajuntaments per possibilitar l’intercanvi de localitats de les dones que han sofert maltractaments.
Actualment, només es disposa d’un pis i per això no s’està fent cap conveni. Albet Bonet emfatitza sobre el fet que cal no estigui publicitada l’adreça del pis per poder mantenir la confidencialitat. Blanca Cogul proposa fer, com es fa a Barcelona, que gent gran deixin habitacions a lloguer per a joves (estudiants, nois estrangers que tenen convenis amb el GEPEC, persones que es separen, professors o professores d’escoles i instituts etc.).

4. Precs i preguntes.
Albert Bonet prega que se l’inclogui en les convocatòries, atès que aquesta no l’ha rebut.


I sense més temes per tractar, s’aixeca la reunió a les 21,30 hores.
La presidenta de la Comissió La secretària
Júlia Ramon Puig Elisenda Forés

Convocatòria sessió 11/12/08


Queda convocada la Comissió de Benestar Social, Sanitat i Polítiques d’Igualtat pel proper dijous 11 de desembre, a les 20 hores, a la Sala de Juntes de l’Ajuntament de Torredembarra.

ORDRE DEL DIA


1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 3 de juny de 2008.

2. Presentació de la regidora de Benestar Social Sra. Francisca Felguera Chinchilla.

3. Informació sobre els projectes de la Regidoria de Benestar Social i planificació.

4. Precs i preguntes.

Atentament,

La Presidenta de la Comissió


Júlia Ramon Puig

Torredembarra, 9 de desembre de 2008Acta sessió 03/06/08


ACTA DE LA COMISSIÓ DE BENESTAR SOCIAL, SANITAT I POLÍTIQUES D’IGUALTAT DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

A la Sala de Comissions de l’ Ajuntament de Torredembarra, essent les 20 hores del dia 3 de juny de 2008, es reuneix la Comissió de Benestar Social, Sanitat i Polítiques d’Igualtat del Consell Municipal de Sostenibilitat, que queda constituïda així:

Presideix la reunió Júlia Ramon Puig, presidenta de la Comissió de Benestar Social, Sanitat i Polítiques d’Igualtat.

Assisteixen: Inés Moreno, Ana Mª Muñoz, Yolanda Ortega, Marta Fontaneda,Montserrat Orpinell, Albert Bonet, Susana Navarro,Blanca Cogul, Carme Mas i Miriam Colina que fa de secretària accidental.

Assisteix com a convidat , Laia Rius, Joan Rius, , Imma Palau.

Excusen l’absència: Rosa Mª Castro.


ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 28 de febrer de 2008.

S’aprova l’acta sense esmenes.

2. Informació de la Comissió Permanent.

La comissió no està d’acord amb el canvi de nom de la comissió tal i com es va deixar constància a l’acta anterior per tant, es proposarà el canvi de nom en el proper plenari en forma de moció, la qual cosa s’informarà a la comissió permanent.

S’informarà a la comissió permanent de l’adhesió de la Regidoria de Infància, Joventut i Cooperació en aquesta comissió per tractar temes relacionats en aquests àmbits.

3. Gestió de les àrees de joventut, infància i cooperació.

S’informa a la comissió de les àrees que estan treballant i, en concret de en l’àmbit de cooperació.
Laia Rius fa una exposició i introducció referent al postgrau que va fer de cooperació internacional respecte al desenvolupament basat en el municipi de Torredembarra.

Des de la regidoria es van poguer introduir tasques de cooperació amb l’objectiu de donar una eina a l’ajuntament dels coneixements bàsics de cooperació descentralitzada. Es va centrar l’estudi en l’anàlisi de la realitat, característiques de la població de Torredembarra, diferents edats , nacionalitats recollint també amb opinions i entrevistes amb regidors i associacions i poguer extreure un perfil i una visió general del municipi. Arrel d’aquest estudi s’ha detectat fortaleses i debilitats.

Com a fortaleses tenim el teixit associatiu de la població amb ganes de participar i la sensibilització pel desenvolupament per tirar endavant coses.

Com a debilitats tenim poques organitzacions no governamentals per exemple la caminada solidaria, el mercadet solidari. D’altres serien l’alt índex de població immigrant que tenim al municipi amb 62 nacionalitats diferents (marroquins, colombians i equatorians són els que tenen major índex), manca de formació als col·lectius implicats, manca de compromís pressupostari a nivell institucional i, manca de programes de cooperació estratègica a llarg termini.

La proposta del programa de cooperació que s’ha fet és la següent:

- Jornades interculturals i recuperar l’origen inicial.
- Altres campanyes de sensibilització com per exemple les campanyes saharauis.
- Projecte de codesenvolupament començant amb la població marroquí per que són majoritaris i, crear i avaluar els projecte per persones immigrants implicades.
- Funcions a assumir per decidir que es pot realitzar.
- Instruments de participació.
- Convocatòries públiques crear-les i destinar diners per emergències.
Susanna Navarro explica a la comissió que després d’aquest estudi hi ha aquesta realitat amb moltes coses a fer i, que no fem servir els instruments ni organismes adequats per portar-ho endavant. També demana a la comissió si hi ha interès per aquests àmbits .
Montserrat Orpinell i Ana Muñoz comenten que estaria bé que s’agrupi en aquesta comissió
Sanitat i cooperació.

Susanna fa la proposta de treballar seriosament en aquest camp i sentar les bases i estructura de cooperació i, si existeix interès per part de la comissió de benestar social de participar i, proposa per entendre el concepte de cooperació fer una jornada amb els membres d’aquesta comissió i obrir-la a tothom que hi vulgui assistir per tal d’unir esforços i crear un programa, per tant, fer una introducció i, una taula de treball. La comissió creu convenient realitzar aquestes jornades i es proposa com a espai la biblioteca municipal, el dia ja ho notificaran es fixa l’ultima setmana de juny en funció de la disponibilitat de la Laia Rius.

Laia Rius i Albert Bonet expliquen les diferències entre cooperació i integració.
Blanca Cogul comenta que aquest projecte és molt bo però que no ens hem d’oblidar dels que tenim al costat com són les dones, joventut i pensionistes.

Susanna comenta que també s’ha d’explicar aspectes d’infància i joventut.

A partir d’aquest estudi es pot fer una proposta del programa de cooperació i,
i que a partir dels anys 80 a Espanya es comença a donar ajudes a través de ONG com a cooperació descentralitzada com les comunitats autònomes i ajuntaments.

4. Proposta d’articles pel proper Butlletí.

Es proposa que la Laia Rius faci un article del que ha explicat a la comissió basant-se en l’acta.

5. Qüestions sobrevingudes.

No n’hi han.

6. Precs i preguntes.

Es prega que aquesta comissió passi a nomenar-se comissió d’acció social salut i cooperació.

Ana Muñoz prega que es tingui en consideració que havent-se aplaçat vàries reunions i per l’absència de la regidora s’ha sentit menystinguda i aquest fet ha provocat que els membres de la comissió s’hagin arribat a replantejar si s’ha de continuar.

Es prega que per les properes reunions de la comissió s’estableixi l’ordre del dia per la següent reunió abans d’acabar la reunió.


I sense més temes per tractar, s’aixeca la reunió a les 22.00 hores.

La presidenta de la Comissió La secretària accidental
Júlia Ramon Puig Miriam Colina

Acta sessió 28/02/08


ACTA DE LA COMISSIÓ DE BENESTAR SOCIAL, SANITAT I POLÍTIQUES D’IGUALTAT DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

A la Sala de Comissions de l’ Ajuntament de Torredembarra, essent les 20 hores del dia 28 de febrer de 2008, es reuneix la Comissió de Benestar Social, Sanitat i Polítiques d’Igualtat del Consell Municipal de Sostenibilitat, que queda constituïda així:

Presideix la reunió Júlia Ramon Puig, presidenta de la Comissió de Benestar Social, Sanitat i Polítiques d’Igualtat.

Assisteixen: Anna Maria Muñoz i Eli Forés que fa de secretària.

Excusen l’absència: Carme Mas.


ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta esmenada de la sessió ordinària del dia 27 de setembre de 2007 i l’acta de la sessió ordinària del dia 29 de novembre de 2007.

S’aproven les actes, sense esmenes.

2. Informació de la Comissió Permanent.

S’informa que la propera sessió de la comissió de treball de la Permanent, serà ampliada a la resta de comissions de treball del Consell per tractar de la participació ciutadana en el desenvolupament dels PEMUs.

3. Proposta d’articles pel proper Butlletí.

No n’hi ha.

4. Informació sobre els indicadors de l’Agenda 21 local.

Es comenta l’evolució dels indicadors referents al grup de cohesió social de l’agenda 21 local. S’avalua que seria interessant diferenciar l’origen dels adults que assisteixen als cursos per adults, per exemple.

La comissió rebrà còpia dels indicadors corresponent al seu àmbit de treball.

5. Qüestions sobrevingudes.

No n’hi ha.

6. Precs i preguntes.

S’exposa des de les persones assistents a la reunió d’aquesta comissió no estar d’acord amb el canvi de nom de la comissió, atès que sanitat és només una part de salut. Atenent que sanitat és un concepte més restrictiu, caldria plantejar-se treballar amb salut, concepte més ampli i més relacionat amb la sostenibilitat.

S’exposa el malestar de la comissió per la manca de presència dels i les membres de la pròpia comissió, i molt especialment per la manca de presència de la regidora, quan aquesta s’havia compromès a assistir a les reunions.


I sense més temes per tractar, s’aixeca la reunió a les 21 hores.


La presidenta de la Comissió La secretària
Júlia Ramon Puig Elisenda Forés

lunes, 2 de junio de 2008

Convocatòria sessió 03/06/08

Queda convocada la Comissió de Benestar Social, Sanitat i Polítiques d’Igualtat pel proper dimarts 3 de juny, a les 20 hores, a la Sala de Comissions de l’Ajuntament de Torredembarra.


ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 28 de febrer de 2008.
2. Informació de la Comissió Permanent.
3. Gestió de les àrees de joventut, infància i cooperació.
4. Proposta d’articles pel proper Butlletí.
5. Qüestions sobrevingudes.
6. Precs i preguntes.

Atentament,

La Presidenta de la Comissió

Júlia Ramon Puig

Torredembarra, 29 de maig de 2008

miércoles, 23 de abril de 2008

Ajornament convocatòria comissió Benestar Social, Sanitat i Polítiques d'Igualtat

Benvolguts i benvolgudes,

Atès que no s’ha trobat cap Regidor disponible per tal de realitzar la reunió de la comissió de Benestar Social Sanitat i Polítiques d’Igualtat i, es creu oportú ajornar la reunió pel proper mes.

Atentament,

El President del Consell Municipal de SostenibilitatGerard Ciuró Marquès

Torredembarra, 23 d’abril de 2008