jueves, 12 de febrero de 2009

Acta sessió 28/02/08


ACTA DE LA COMISSIÓ DE BENESTAR SOCIAL, SANITAT I POLÍTIQUES D’IGUALTAT DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

A la Sala de Comissions de l’ Ajuntament de Torredembarra, essent les 20 hores del dia 28 de febrer de 2008, es reuneix la Comissió de Benestar Social, Sanitat i Polítiques d’Igualtat del Consell Municipal de Sostenibilitat, que queda constituïda així:

Presideix la reunió Júlia Ramon Puig, presidenta de la Comissió de Benestar Social, Sanitat i Polítiques d’Igualtat.

Assisteixen: Anna Maria Muñoz i Eli Forés que fa de secretària.

Excusen l’absència: Carme Mas.


ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta esmenada de la sessió ordinària del dia 27 de setembre de 2007 i l’acta de la sessió ordinària del dia 29 de novembre de 2007.

S’aproven les actes, sense esmenes.

2. Informació de la Comissió Permanent.

S’informa que la propera sessió de la comissió de treball de la Permanent, serà ampliada a la resta de comissions de treball del Consell per tractar de la participació ciutadana en el desenvolupament dels PEMUs.

3. Proposta d’articles pel proper Butlletí.

No n’hi ha.

4. Informació sobre els indicadors de l’Agenda 21 local.

Es comenta l’evolució dels indicadors referents al grup de cohesió social de l’agenda 21 local. S’avalua que seria interessant diferenciar l’origen dels adults que assisteixen als cursos per adults, per exemple.

La comissió rebrà còpia dels indicadors corresponent al seu àmbit de treball.

5. Qüestions sobrevingudes.

No n’hi ha.

6. Precs i preguntes.

S’exposa des de les persones assistents a la reunió d’aquesta comissió no estar d’acord amb el canvi de nom de la comissió, atès que sanitat és només una part de salut. Atenent que sanitat és un concepte més restrictiu, caldria plantejar-se treballar amb salut, concepte més ampli i més relacionat amb la sostenibilitat.

S’exposa el malestar de la comissió per la manca de presència dels i les membres de la pròpia comissió, i molt especialment per la manca de presència de la regidora, quan aquesta s’havia compromès a assistir a les reunions.


I sense més temes per tractar, s’aixeca la reunió a les 21 hores.


La presidenta de la Comissió La secretària
Júlia Ramon Puig Elisenda Forés

No hay comentarios: