jueves, 12 de febrero de 2009

Acta sessió 03/06/08


ACTA DE LA COMISSIÓ DE BENESTAR SOCIAL, SANITAT I POLÍTIQUES D’IGUALTAT DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

A la Sala de Comissions de l’ Ajuntament de Torredembarra, essent les 20 hores del dia 3 de juny de 2008, es reuneix la Comissió de Benestar Social, Sanitat i Polítiques d’Igualtat del Consell Municipal de Sostenibilitat, que queda constituïda així:

Presideix la reunió Júlia Ramon Puig, presidenta de la Comissió de Benestar Social, Sanitat i Polítiques d’Igualtat.

Assisteixen: Inés Moreno, Ana Mª Muñoz, Yolanda Ortega, Marta Fontaneda,Montserrat Orpinell, Albert Bonet, Susana Navarro,Blanca Cogul, Carme Mas i Miriam Colina que fa de secretària accidental.

Assisteix com a convidat , Laia Rius, Joan Rius, , Imma Palau.

Excusen l’absència: Rosa Mª Castro.


ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 28 de febrer de 2008.

S’aprova l’acta sense esmenes.

2. Informació de la Comissió Permanent.

La comissió no està d’acord amb el canvi de nom de la comissió tal i com es va deixar constància a l’acta anterior per tant, es proposarà el canvi de nom en el proper plenari en forma de moció, la qual cosa s’informarà a la comissió permanent.

S’informarà a la comissió permanent de l’adhesió de la Regidoria de Infància, Joventut i Cooperació en aquesta comissió per tractar temes relacionats en aquests àmbits.

3. Gestió de les àrees de joventut, infància i cooperació.

S’informa a la comissió de les àrees que estan treballant i, en concret de en l’àmbit de cooperació.
Laia Rius fa una exposició i introducció referent al postgrau que va fer de cooperació internacional respecte al desenvolupament basat en el municipi de Torredembarra.

Des de la regidoria es van poguer introduir tasques de cooperació amb l’objectiu de donar una eina a l’ajuntament dels coneixements bàsics de cooperació descentralitzada. Es va centrar l’estudi en l’anàlisi de la realitat, característiques de la població de Torredembarra, diferents edats , nacionalitats recollint també amb opinions i entrevistes amb regidors i associacions i poguer extreure un perfil i una visió general del municipi. Arrel d’aquest estudi s’ha detectat fortaleses i debilitats.

Com a fortaleses tenim el teixit associatiu de la població amb ganes de participar i la sensibilització pel desenvolupament per tirar endavant coses.

Com a debilitats tenim poques organitzacions no governamentals per exemple la caminada solidaria, el mercadet solidari. D’altres serien l’alt índex de població immigrant que tenim al municipi amb 62 nacionalitats diferents (marroquins, colombians i equatorians són els que tenen major índex), manca de formació als col·lectius implicats, manca de compromís pressupostari a nivell institucional i, manca de programes de cooperació estratègica a llarg termini.

La proposta del programa de cooperació que s’ha fet és la següent:

- Jornades interculturals i recuperar l’origen inicial.
- Altres campanyes de sensibilització com per exemple les campanyes saharauis.
- Projecte de codesenvolupament començant amb la població marroquí per que són majoritaris i, crear i avaluar els projecte per persones immigrants implicades.
- Funcions a assumir per decidir que es pot realitzar.
- Instruments de participació.
- Convocatòries públiques crear-les i destinar diners per emergències.
Susanna Navarro explica a la comissió que després d’aquest estudi hi ha aquesta realitat amb moltes coses a fer i, que no fem servir els instruments ni organismes adequats per portar-ho endavant. També demana a la comissió si hi ha interès per aquests àmbits .
Montserrat Orpinell i Ana Muñoz comenten que estaria bé que s’agrupi en aquesta comissió
Sanitat i cooperació.

Susanna fa la proposta de treballar seriosament en aquest camp i sentar les bases i estructura de cooperació i, si existeix interès per part de la comissió de benestar social de participar i, proposa per entendre el concepte de cooperació fer una jornada amb els membres d’aquesta comissió i obrir-la a tothom que hi vulgui assistir per tal d’unir esforços i crear un programa, per tant, fer una introducció i, una taula de treball. La comissió creu convenient realitzar aquestes jornades i es proposa com a espai la biblioteca municipal, el dia ja ho notificaran es fixa l’ultima setmana de juny en funció de la disponibilitat de la Laia Rius.

Laia Rius i Albert Bonet expliquen les diferències entre cooperació i integració.
Blanca Cogul comenta que aquest projecte és molt bo però que no ens hem d’oblidar dels que tenim al costat com són les dones, joventut i pensionistes.

Susanna comenta que també s’ha d’explicar aspectes d’infància i joventut.

A partir d’aquest estudi es pot fer una proposta del programa de cooperació i,
i que a partir dels anys 80 a Espanya es comença a donar ajudes a través de ONG com a cooperació descentralitzada com les comunitats autònomes i ajuntaments.

4. Proposta d’articles pel proper Butlletí.

Es proposa que la Laia Rius faci un article del que ha explicat a la comissió basant-se en l’acta.

5. Qüestions sobrevingudes.

No n’hi han.

6. Precs i preguntes.

Es prega que aquesta comissió passi a nomenar-se comissió d’acció social salut i cooperació.

Ana Muñoz prega que es tingui en consideració que havent-se aplaçat vàries reunions i per l’absència de la regidora s’ha sentit menystinguda i aquest fet ha provocat que els membres de la comissió s’hagin arribat a replantejar si s’ha de continuar.

Es prega que per les properes reunions de la comissió s’estableixi l’ordre del dia per la següent reunió abans d’acabar la reunió.


I sense més temes per tractar, s’aixeca la reunió a les 22.00 hores.

La presidenta de la Comissió La secretària accidental
Júlia Ramon Puig Miriam Colina

No hay comentarios: