jueves, 12 de febrero de 2009

Acta sessió 11/12/08


ACTA DE LA COMISSIÓ D'ACCIÓ SOCIAL, SALUT I COOPERACIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

A la Sala de Comissions de l’Ajuntament de Torredembarra, essent les 20 hores del dia 11 de desembre de 2008, es reuneix la Comissió d'Acció Social, Salut i Cooperació del Consell Municipal de Sostenibilitat, que queda constituïda així:

Presideix la reunió Júlia Ramon Puig, presidenta de la Comissió de Benestar Social, Sanitat i Polítiques d’Igualtat.

Assisteixen: Albert Bonet, Blanca Cogul, Susanna Navarro, José Oviedo i Eli Forés que fa de secretària.

Assisteix com a convidada la regidora de Benestar Social, Francisca Felguera.


ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 3 de juny de 2008.

S’aprova l’acta amb una esmena consistent en nomenar adequadament la comissió d‘acord amb la moció aprovada en el darrer plenari.

2. Presentació de la regidora de Benestar Social Sra. Francisca Felguera Chinchilla.

Es presenta la regidora de Benestar social i reparteix una carpeta amb informació que s’adjunta a aquesta acta.

La regidora exposa que la regidoria està oberta a tota la ciutadania i els projectes que se’ls exposa i procedeix a fer la presentació dels mateixos.

3. Informació sobre els projectes de la Regidoria de Benestar Social i planificació.

La regidora inicia la seva exposició amb els projectes previstos, entre el quals destaca la utilització de la Golfa com a seu dels serveis socials i, a poder ser, fins i tot la totalitat de l’edifici.
Tot i no tenir 20.000 habitants, es pretén tenir el control de totes les gestions a nivell de l’Ajuntament, alguns dels quals ara depenen del Consell Comarcal. Es pretén diferenciar l’espai físic que ara comparteixen benestar social i salut i concentrar els serveis socials que, actualment, estan dispersos entre la Golfa, el Patronat Antoni Roig i el propi Castell, en un mateix espai.
Actualment, l’educadora social, la psicòloga municipal i les dues assistentes socials estan en el tercer pis de la Golfa i també hi ha una administrativa com a xarxa d’atenció primària bàsica. Si la gestió és municipal, es pot fer el servei més eficient i local i molt possiblement, no representaria cap increment significatiu de la despesa, ja que també es vol renegociar els i les usuàries del transport adaptat, en el sentit de transportar a les persones a la Fundació Onada amb el bus municipal. La regidora informa que, actualment, està analitzant el conveni amb el Consell Comarcal per veure com es pot rescindir el contracte i en quines condicions queda el personal.

Albert Bonet pregunta si s’ha mirat de combinar els usos de la Golfa, com a serveis socials, amb altres activitats, com un punt de connexió amb la biblioteca actual o una ludoteca per a nenes i nens, atenent que els horaris poden permetre compatibilitazar els usos. La regidora diu que no ho ha estudiat encara, tot i que creu que hi ha manca d’espai per compaginar amb altres usos, tot i que no ho ha acabat de valorar del tot. Una de les actuacions que potser podria permetre aquesta compatibilització seria que els Jutjat de Pau es traslladessin i deixés aquest espai a disposició de la regidoria.

El segon projecte de la regidoria és el d’habitatge tutelat, a través d’un conveni amb la Fundació Onada, que utilitzarien i adequarien un dels habitatges de l’Ajuntament. El període està per determinar ja que depèn de l’adequació elèctrica i quina quantitat econòmica ha d’aportar l’Ajuntament. Actualment, només n’hi ha un de desocupat.
Albert Bonet pregunta si la rehabilitació de pisos es pot fer a través del Fons del Ministeri, que s’han aprovat per Decret, així com els rebaixos de voreres per eliminar les barreres arquitectòniques. La regidora respon que ho estudiarà per debatre-ho amb la resta de l’equip de govern.

La regidora informa, també, de tot un seguit de projectes socials, entre els quals destaquen:
El projecte Bon dia, consistent en un telèfon amb el qual es faran trucades telefòniques a la gent gran per conèixer si tenen alguna urgència o necessitat. Es farà un estudi previ per determinar les persones que serien usuàries.

- El projecte Minuts Menuts, destinat a famílies amb infants de 0 a 3 anys que, per algun motiu, han de deixar-los per realitzar alguna gestió. Es vol fer amb col·laboració amb la Llar d’infants. Hi haurà una limitació de temps per nen o nena per tal d’evitar abusos. Els i les membres de la comissió posen a discussió el fet que estaria bé que alguna iniciativa similar es pensés per a infants de més edat, tot i què la regidora creu que aquesta iniciativa hauria d’estar impulsada en l’àmbit del PIJ.

- El projecte la Torre Abans s’ha presentat pel centre capicua, que desenvolupant els nens i nenes parlant amb la gent gran.

Pel que té a veure amb els pisos per a dones maltractades, es vol fer un conveni amb altres ajuntaments per possibilitar l’intercanvi de localitats de les dones que han sofert maltractaments.
Actualment, només es disposa d’un pis i per això no s’està fent cap conveni. Albet Bonet emfatitza sobre el fet que cal no estigui publicitada l’adreça del pis per poder mantenir la confidencialitat. Blanca Cogul proposa fer, com es fa a Barcelona, que gent gran deixin habitacions a lloguer per a joves (estudiants, nois estrangers que tenen convenis amb el GEPEC, persones que es separen, professors o professores d’escoles i instituts etc.).

4. Precs i preguntes.
Albert Bonet prega que se l’inclogui en les convocatòries, atès que aquesta no l’ha rebut.


I sense més temes per tractar, s’aixeca la reunió a les 21,30 hores.
La presidenta de la Comissió La secretària
Júlia Ramon Puig Elisenda Forés

No hay comentarios: