martes, 7 de agosto de 2007

Acta del 24.04.07

ACTA DE LA COMISSIÓ DE BENESTAR SOCIAL I SALUT DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

A la Sala de Comissions de l’ Ajuntament de Torredembarra, essent les 20 hores del dia 24 d’ abril de 2007, es reuneix la Comissió de Benestar Social i Salut del Consell Municipal de Sostenibilitat, que queda constituïda així:
Presideix la reunió Lluís Suñé, president de la Comissió de Benestar Social i Salut.
Assisteixen: Júlia Ramon, Maria Bozo, Carme Mas, Eli Forés que fa de secretària accidental
Elena Pérez i Isabel Escobar assisteixen de convidades.
Excusen l’ absència: Marta Fontaneda, Rosa M. Castro, Agustín Salvador, M. Àngels Vicente, Anna M. Muñoz i Montse Orpinell.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió del 19 de febrer de 2007.
S’aprova l’acta de la sessió del 19 de febrer de 2007 sense esmenes

2. Novetats en relació al Pla Educatiu d’ Entorn.
Elena Pérez i Isabel Escobar presenten els avenços locals en l’aplicació del Pla educatiu d’entorn. Inicialment, exposen que hi ha hagut una modificació de la manera de viure dins les famílies i l’escola no pot assumir sola tota l’educació i formació dels alumnes. S’ha establert com a objectiu que tothom tingui les mateixes oportunitats pel que fa a les activitats extraescolars independentment del seu poder adquisitiu. L’Ajuntament i el Departament d’ensenyament han designat, cadascú, una tècnica per desenvolupar el pla. El pla d’entorn té com a objectiu coordinar totes les activitats i tots els agents que participen en l’educació, basant-se en tres eixos:

- Foment llengua catalana
- Foment cohesió social
- Potenciar una comunitat educativa més enllà del centre on l’alumne està matriculat

Un cop signat el conveni entre Departament i Ajuntament, el primer que s’ha de fer és explicar el que és un pla d’entorn a tots els actors socials possibles. De moment s’ha explicat en CEIPs, IES, Escola d’adults i de Música. Cal tenir present que l’àmbit de les activitats no estarà limitat als centres tot i que, inicialment, sembla que el primer any començarà en aquests centres.

Després de visionar un vídeo es posa de manifest que hi ha moltes experiències existents en diferents municipis. Cal tenir present que el Pla d’Entorn està pensat per a persones amb necessitats específiques, que solen ser els que tenen un poder adquisitiu més dèbil, i solen coincidir amb els nouvinguts. Però també està dirigit als joves que ja no reben l’atenció que es rebia quan la família tradicional comptava amb la figura de la mare que reforçava l’educació i formació a casa i ara és fora per motius laborals.

Es pregunta sobre el coneixement que tenen els docents i es respon que se’ls està començant a informar. S’exposa que cal que la societat local entengui bé que és un pla d’entorn i perquè serveix. També es fa esment al fet que les associacions locals són bastant tancades a la gent que ve de fora i aquest és un mecanisme que pot permetre la integració local.

Elena Pérez fa un petit resum de la situació inicial. A cada centre educatiu s’ha fet una petita comissió que està detallant les activitats que creuen que s’han de desenvolupar. Aquest recull s’ha exposat a la comissió local i es veurà quina part podrà ser sufragada pel pressupost i si alguna es pot dur a terme des del voluntariat. Per exemple, les tres AMPAs de les escoles, els seus presidents no es coneixien i després d’una reunió es van poder conèixer els uns als altres.

Com activitat genèriques en tots els centres es farà l’estudi assistit, el taller de pares i activitats extraescolars (esports, teatre, etc.). Específicament, els centres han fet diverses demandes. La llar d’infants s’ha demanat el conta contes, a l’Antina la biblioteca oberta, al Molí de Vent un taller de plàstica i participació al ball de bastons, a l’escola d’adults l’intercanvi lingüístic, a l’escola de música cicles de concert a les escoles, etc.. Aquestes activitats específiques ja no se sap si entraran en el pressupost. A nivell social s’han proposat, també, activitats com, per exemple, una activitat formativa dirigida a pares, monitors de cuina, esportiu, o activitats de castells a les escoles. També els escoltes i la Biblioteca estan preparant algunes activitats. En breu es coneixerà el pressupost i el mes de maig estarà preparada la primera proposta.

Es fa una crida als contactes de persones i entitats que pugui tenir la comissió de benestar social per ampliar el coneixement del pla d’entorn i, a més, incloure alguns projectes que es puguin proposar. Es podria proposar a les diferents comissions l’existència del pla i veure si s’aporten idees sobre projectes a poder desenvolupar.

Pel que fa al pressupost, hi ha una aportació econòmica d’un 30% de l’Ajuntament i la resta l’aporta el Departament d’Ensenyament. És molt important que les dues administracions vagin compaginades.

3. Butlletí del Consell Municipal de Sostenibilitat.
S’informa que el proper número apareix el proper dissabte.

4. Precs i preguntes.
Es vol fer constar en acta per part de l’associació Matinada l’agraïment pel Premi Cal Bofill.

I sense més temes per tractar, s’aixeca la reunió a les 21,15 hores.

El president /// La secretària accidental


Lluís Suñé /// Elisenda Forés

No hay comentarios: